Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2012

Dyrektora  Gimnazjum w Ścinawie Małej

     z dnia 3 września 2012 r.

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW UCZNIÓW

 GIMNAZJUM W ŚCINAWIE MAŁEJ

 

1.      Organizatorem przewozów uczniów Gimnazjum w Ścinawie Małej jest Gmina Korfantów.

2.      Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką wyznaczonego nauczyciela – opiekuna autobusu szkolnego.

3.      Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów:

·         od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania ich szkole,

·         od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania.

4.      Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

5.      Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

6.      Uczniów, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, przeprowadza opiekun autobusu szkolnego.

7.      Podczas dowozów opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych, pełniącej w danym dniu dyżur woźnej szkolnej.

8.      Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów ze szkoły, prowadzi ich do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

9.      Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

10.  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

11.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:

·         wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

·         wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

·         zachowywać się w sposób hałaśliwy, niekulturalny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

·         żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

·         rozmawiać z kierowcą.

12.  Dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni, przekazuje organizatorowi planowane godziny przyjazdu i odjazdu ze szkoły, zgodnie ze szkolnym rozkładem zajęć.

13.  Ewentualne zmiany w planie dowozów uczniów do szkoły i odwozów ze szkoły są podawane do wiadomości uczniom i rodzicom przez wychowawcę świetlicy szkolnej.

14.  Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu szkolnego i wysiadają z niego tylko w ustalonym miejscu.

15.  Uczniowie podczas jazdy autobusem szkolnym siedzą na wyznaczonych przez opiekuna miejscach.

16.  Zgłoszenia nauczycieli – opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów do Gimnazjum w Ścinawie Małej są oceniane zgodnie z kryteriami ocen zachowania w Gimnazjum w Ścinawie Małej.

17.  Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do  pokrycia kosztów naprawy.

18.  Opiekunowie autobusu szkolnego informują organizatora przewozów szkolnych o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorem szkoły.

19.  Niniejszy Regulamin przedstawiany jest przez wychowawcę świetlicy szkolnej wszystkim uczniom dowożonym oraz przez wychowawcę rodzicom tych uczniów na pierwszym spotkaniu we wrześniu.

20.  Niniejszy Regulamin umieszczany jest na stronie internetowej szkoły.

21.  W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

22.  W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego.

23.  Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

24.  Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu.

25.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

·         podczas trwania dowozów – opiekunowie i kierowca autobusu,

·         w innym czasie – organizator przewozów szkolnych uczniów.

Regulamin przewozów uczniów Gimnazjum w Ścinawie Małej obowiązuje od dnia 3 września 2012 r.

Dyrektor Gimnazjum w Ścinawie Małej